Meny

Case Study

Skellefteå museum använder tjänstedesign för att anpassa sig till förändrade besöksbeteenden

Hello Future samarbetade med Skellefteå museum och Interactive Institute Swedish ICT för att applicera användarcentrerad design och tjänstedesignsmetodik för att ta fram nya målgruppsanpassade upplevelser och servicekoncept för museibesökare.

Resultatet av projektet var ett antal visuella koncept för interaktiva museiupplevelser, alla designade specifikt för att implementeras på Skellefteå museum och framtagna för att möta de förändrade beteenden som projektets specifika målgrupper uppvisar som en effekt av digitalisering.

”Vårt projekt tillsammans med Hello Future gav oss en bra mix av vårt egna förhållningssätt tillsammans med nya digitala upplevelser. Vi samarbetade över generationsgränser, kompetenser och discipliner med respekt, och jag kommer alltid minnas projektet med värme”

Annika Sander, Skellefteå museum

Utmaningar

Många museer och offentliga platser kämpar med att vara relevanta och upplevas som innovativa i en allt mer digital miljö. Skellefteå museum ville möta det faktum att digital teknik förändrar målgruppens beteende, behov och preferenser.

Särskilt yngre människor använder nya appar och digitala tjänster på ett sätt som ger ett museum nya utmaningar. Skellefteå museum ville undersöka nya möjligheter av att använda ny teknik för att bibehålla och helst öka sin relevans mot en yngre publik.

Hur Hello Future hjälpte till

För att förstå de möjligheter och utmaningar den särskilda kontext museet utgjorde använde vi oss av en tvåstegsmetod, för att säkerställa att processen tog hänsyn till både det användarcentrerade såväl som det intern-organisatoriska perspektivet.

storyboard

1. Organisationen

Som ett första steg genomförde vi intervjuer med nyckelpersoner inom organisationen för att ge oss en djupare förståelse av museets ambitioner och mål. Det var också viktigt att tidigt få en förståelse för de anställdas mogenhet vad gäller att driva och förvalta digitala tjänster. I ett antal workshops och fokusgrupper med museets anställda identifierade vi en beskrivning av de två strategiskt viktiga målgrupperna: Förstagångsbesökare och skolelever i åldersspannet 9-12.

2. Besökarna

För att skapa insikter om dessa två målgrupper, och förstå hur vi på bästa sätt skulle kunna designa tjänster för dem genomförde vi en kombination av kvalitativa attitydsundersökningar och beteendestudier. Vi genomförde etnografiska observationer, intvervjuer och samskapande workshops som beskrivs nedan:

Research strategy

Personas

För att fånga och visualisera den stora mängd kunskap och insikter som denna användarcentrerade fas skapat konceptualiserades detta i ett antal “personas” - tydliga representationer av de behov och preferenser målgrupperna visat. Dessa personas var värdefulla genom resten av designprocessen då de användes för att löpande säkerställa att de riktiga användarbehoven alltid togs med i arbetet och möttes.

Prototyping

Genom att använda de idéer, behov och preferenser som identifierades i den användarcentrerade insiktsfasen, kunde ett antal koncept utveklas genom en iterativ designprocess:

  1. Konceptframtagning
  2. Validering av koncept gentemot personas
  3. Hitta ett urval av koncept som skall prototypas
  4. Prototypskapande (i detta fall visuella representationer av koncept)
  5. Utvärdering av prototyper mot personas
  6. Återupprepa steg 4, eller dokumenterande av prototypen genom en djupförklarande beskrivning av prototypen tillsammans med en visuell presentation.

Nyckeln till framgångsrik tjänstedesign är att balansera användarnas behov och förmågan hos den organisation som ska leverera tjänsten. Hello Futures tjänstedesignmetodik låter organisationer sätta sina slutanvändare i centrum av allt de gör och testa nya koncept före de utvecklas och släpps. Genom att kombinera ett kundcentriskt perspektiv med insikter om organisationen och dess förmågor kan tjänstedesignsmetodik säkerställa lösningar som inte bara löser användarnas mest centrala behov, utan samtidigt är användbara och stödjer organisationens verksamhet.

Concepts

Resultat

Projektets resultat var ett antal visuella koncept för nya interaktiva museiupplevelser, alla designade specifikt för implementation i Skellefteå Museum för att nå de nya och förändrade beteendena hos de två specifika målgrupperna. Bland koncepten kan nämnas ett nytt innehållsverktyg för fysiskt/virtuellt integrerade museimiljöer, och ett interaktivt system för att kontrollera virtuellt innehåll kopplade till fysiska objekt.

Hello!

Vill ni veta mer om våra erbjudanden inom tjänstedesign och konceptutveckling?
Kontakta Leif Rehnström, leif@hellofuture.se