Innovationsledning

Definition av innovationsledning
Enligt den europeiska standarden för ledning av innovation definieras innovationsledning, eller ledningssystem för innovation (engelska: innovation management system) såhär:
”en uppsättning av relaterade eller interagerande element i en organisation som syftar till att etablera innovations-policyer och mål likväl som processer för att nå dessa mål”
Att ha ett ledningssystem för innovation på plats innebär alltså inte att ha någon viss mjukvara eller bara exempelvis en enkel rutin eller process på plats. Innovationsledning kräver att flera element (rutiner, arbetssätt m.m.) på olika nivåer och i olika delar av organisationen som samverkar för innovation på ett systematiskt vis. Det är ett ledningssystem för innovation precis som det finns ledningssystem för exempelvis kvalitetsledning.
Vad innehåller ledningssystemet för innovation?
För att ni ska ha ett komplett ledningssystem för innovation på plats ska ni, enligt den europeiska standarden, ha definierat hur ni genomför alla de aktiviteter som krävs för att kontinuerligt åstadkomma innovation och arbeta med innovationsledning. Det innebär bland annat att ni kan svara på:
Hur ser vår kontext och förutsättningar för innovation ut?
Har vi en strategi för vad vi vill åstadkomma med vårt innovationsarbete?
Hur tar vi fram idéer och vidareutvecklar dem i en innovationsprocess?
Hur gör vi verklighet av testade idéer och får faktiska resultat?
Hur utvärderar och utvecklar vi vår innovationsprocess löpande?
Har ni rätt förutsättningar för att innovationsledningen ska fungera?
Att implementera de arbetssätt, rutiner, processer, uppföljningar med mera som standarden förespråkar är givetvis en viktig del i att få till fungerande innovationsledning, men för att systemet faktiskt ska realisera innovation är det essentiellt att också förhållandena i organisationen är de rätta. Som standarden fastslår måste ledningen arbeta för att fostra en innovationskultur och etablera en kraftfull vision för organisationen att utvecklas mot, som håller motivationen uppe och ger kraft till alla som ska bidra i innovationsarbetet. Utan dessa mer mjuka värden på plats, kommer allt ert arbete med innovationsledning ha dåliga förutsättningar att producera bra resultat.
Har ni en kultur som ger rätt förutsättningar för innovationsledning?