Innovationssystem

Innovationssystem finns på olika nivåer

Enligt ISO-standarden för innovation definieras innovationssystem som ”en uppsättning relaterade eller interagerande element som syftar till att skapa innovation”. Det kan existera på flera olika, vitt skilda nivåer, definierar standarden vidare:

”Ett innovationssystem kan relatera till ett land eller nation, t.ex. ett nationellt innovationssystem, en region, en industrisektor, en hel eller delar av en organisation, ett kluster eller nätverk av organisationer, en gemenskap av utövare eller något slags värdenätverk eller ekosystem med flera olika intressenter.”

Som du förstår av ovan definition kan systemet alltså vara både ganska smalt och otroligt omfattande. Samsyns wiki-sida definierar begreppet utifrån samhällsnivå, där samverkan och interaktion mellan olika aktörer leder till att innovation skapas. På högsta nivå så har regeringen beslutat att Vinnova – som kallas ”verket för innovationssystem” – ska verka på följande vis:

”Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Med innovationssystem avses nätverk av offentliga och privata aktörer där innovationer och ny kunskap tas fram, sprids och används.”

Den ena nivån att prata om är inte mer rätt än den andra; det systemiska synsättet på innovation tillåter att du applicerar samma synsätt oavsett nivå. Som organisation kan ni etablera ett ledningssystem för innovation och därmed utgör er organisation i sig ett innovationssystem, men ni ingår också i ett större system kanske både i er bransch eller kluster, lokalt, nationell, kanske globalt.

Förstå hur ni relaterar till er omvärld

Vi tycker det är viktigt att trycka på att om ni vill förstå hur ni blir bättre på innovation och öka era chanser att återkommande lyckas med era utvecklingsprojekt och nya satsningar, så måste ni förstå de olika innovationssystem ni ingår i, hur utvecklingen påverkar er och vad ni bidrar med för värde till andra. När man som organisation inte har grepp om detta blir en följdverkan ofta att man försöker göra för mycket själv; man uppfinner hjulet helt i onödan så att säga när det finns andra aktörer i systemet som bidrar med det värdet.